Where do the (European) swallows go when it rains?

Mastodon